Conditii de inchiriere nacele

1

Inchirierea utilajelor este posibila numai dupa intocmirea in prealabil a unui contract de inchiriere care contine toate prevederile de mai jos. Acest contract va fi semnat de catre furnizor si chirias sau de catre un reprezentant imputernicit al acestuia. Raportul de închiriere intre chirias si propietar începe din ziua predării, respectiv a punerii la dispoziţie a utilajului (fără combustibil), către delegatul chiriasului.

2

Inchirierea ia sfarsit dupa returnarea echipamentului în depozitul proprietarului.

3

Expedierea utilajului de la/si către depozit se face pe cheltuiala şi riscul chiriaşului, ca şi costurile pentru ambalare şi modul de expediere dorit. Se recomandă chiriaşului să încheie o asigurare de transport şi contra furtului. La solicitarea chiriasului, furnizorul poate livra si prelua echipamentele din santier contra cost;

4

Preţul de închiriere este calculat în principiu pe zi de lucru - de luni până vineri inclusiv, în condiţiile unei funcţionări de 8 ore pe zi. Depăşirea celor 8 ore pe zi trebuie anunţată proprietarului şi duce la creşterea preţului de închiriere; pretul se majoreaza proportional cu numarul de ore suplimentare. De asemenea, lucrul în zilele de sambata, duminică şi sărbători legale trebuie anunţate şi vor fi facturate ca zile de lucru.

5

Facturile se plătesc imediat după primirea lor; exceptie fac cazurile cand s-a negociat in prealabil un termen de plata iar acest termen este specificat pe facturi. In caz contrar, chiriaşul va plăti dobânzi similare celor bancare. Proprietarul poate rezilia contractul fără preaviz în cazul neachitării plăţilor scadente, mai mult de 10 zile.

6

Chiriaşul trebuie să examineze utilajul imediat, la primire, inainte de preluarea acestuia. Dacă nu se face nici o obiecţie, înseamnă că utilajul este complet şi corespunde scopului pentru care a fost inchiriat, in conformitate cu specificatiile producatorului.

7

Chiriasul are obligatia de a utiliza sculele/echipamentele/accesoriile inchiriate numai conform instructiunilor de utilizare si respectand normele de protectie a muncii. Suprasolicitarea nu este permisă. Eventualele daune suferite sau provocate ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sunt suportate integral de catre client.

8

Este responsabilitatea chiriasului de a verifica calibrarea utilajului si parametrii functionali ai acestuia inainte de fiecare utilizare; furnizorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul utilizarii unui echipament care nu functioneaza in parametri.

9

Chiriasul ia la cunostinta ca este interzisa scoaterea etichetelor, sigiliilor precum faptul ca nu are voie sa demonteze aparatorile si dispozitivele de protectie ale utilajelor.

10

Proprietarul va asigura pe cheltuiala sa reviziile tehnice periodice si eventuale inlocuiri de piese de uzura ale echipamentelor pe toata perioada inchirierii cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii improprii.

11

Proprietarul sau delegatul său are dreptul să viziteze oricând obiectul închiriat, spre a se convinge de disponibilitatea şi starea sa. Chiriaşul trebuie să restituie utilajul într-o stare ireproşabilă, care să nu necesite cheltuieli de repunere în funcţiune.

12

Defecţiunile sau daunele aduse utilajului trebuie anunţate imediat. Reparaţiile sau reviziile pot fi întreprinse numai de către proprietar sau de catre un delegat al său. În caz de furt, pierdere, pagube produse de forţare pe şantier sau alte pagube (ex. incediu) chiriaşul răspunde faţă de proprietar pentru platirea daunelor ca şi pentru costurile provocate de imposibilitatea de a mai închiria utilajul.

In cazul in care clientul returneaza bunurile inchiriate cu defect sau deteriorate, atunci acesta va achita la data predarii contravaloarea reparatiei (conform devizului de lucrari intocmit la data predarii bunului) sau, daca bunul nu va mai putea fi utlizat conform destinatiei normale, va achita valoarea integrala a bunului precizata in contract.

13

Obiectul închiriat rămâne exclusiv proprietatea proprietarului.

14

Orice modificare a contractului de inchiriere se face în scris. Nevalabilitatea unei singure prevederi nu are influenţă asupra valabilităţii restului prevederilor.

15

In cazul in care chiriasul nu returneaza bunurile inchiriate la termen, se vor percepe penalitati de intarziere in valoare de 50% din valoarea chiriei pe zi.

16

Orice litigiu aparut intre parti va fi solutionat pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi solutionat de instantele competente de pe raza Municipiului București.

Sunati-ne acum!

Pentru a verifica disponibilitatea si a rezerva oricare dintre echipamentele noastre aflate în oferta de închiriere.

TOP